Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čtyřlístkové a Sluníčkové čtení

5. 8. 2018

Úvod

Program  je vypracován na základě celostátního projektu „Celé Česko čte dětem", který vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak ohromný význam má pravidelné čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí.
Právě proto je společné čtení výbornou formou kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou metodou. Je to správná cesta, jak dát dítěti pocítit jeho důležitost, projevit mu svou lásku, nenásilně rozvíjet jeho jazykové dovednosti a všeobecné vědomosti a formovat jeho vlastní návyk a potřebu číst si s chutí rovněž v dospělosti. 
 
aa
 U Makové panenky
 
Naše dlouholeté zkušenosti nám ukazují, že většina dětí předškolního věku se raději dívá na televizní pořad, než poslouchá příběh čtený či vyprávěný. Z tohoto důvodu nás velice oslovil právě projekt „Celé Česko čte dětem" a my na něj reagujeme naším vlastním projektem, jehož prioritou je vrátit knihu k dětem nejen v mateřské škole, ale i doma. Dívejme se na pravidelné čtení dítěti v předškolním věku jako na nejlepší investicí  do úspěšné budoucnosti dítěte.
 
Cíl
 
Cílem programu je přiblížení knih dětem a za spolupráce partnerů a blízkých příbuzných dětí si uvědomit důležitost a vhodnost pravidelného čtení dětem v klidném prostředí domova a mateřské školy. Dále pak rozvíjet dětskou potřebu poslouchat příběhy s dobrým koncem, podporovat návyk dětí  mluvit krásnou spisovnou češtinou již v předškolním věku a to právě pomocí vhodně vybíraných dětských knih.
 
Časový horizont         říjen - červen
 
 
Dílčí vzdělávací cíle
 
-  rozvoj  komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
-  vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti)
-  rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
-  rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění, poslechu) i produktivních (výslovnosti, mluvního projevu, vyjadřování)
-  rozvoj smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, kultivace představivosti a fantazie
-  formování čtecích návyků a tím podporování a získávání vědomostí po celý život
-  rozšiřování znalosti a rozvíjení schopností usnadňujících učení
-  rozvoj kulturně estetických dovedností (slovesných, výtvarných, hudebních, dramatických), produktivních i receptivních, vytvoření základů estetického vztahu ke světu, k životu, ke kultuře a umění 
-  vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou, neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí
 
Očekávané výstupy
 
Tyto jsou vypracovány konkrétněji pro jednotlivé věkové skupiny, ke kterým jsou dle složitosti textu a témat zařazeny vhodné dětské knihy
 
3 - 5 let
-  pozorně sledovat předčítání pohádek, příběhů, citově na ně reagovat
-  pochopit jednoduchá obrazná přirovnání a nová slova
- poznávat základními postavy pohádek
-  mít zájem s autory a ilustrátory knížek
-  seznámit se i s formou veršované pohádky
-  porovnávat veršovanou a klasickou pohádku
-  umět vyslechnout krátký text, pohádku, příběh
-  rozlišovat šikovnost a vtip od hlouposti a lsti
-  chápat slovní vtip a humor při poslechu veselých textů
-  vnímat zajímavá místa v textu
-  vytvářet si prostřednictvím literárního prožitku citlivý vztah k přírodě
-  umět rozlišit dobro a zlo podle chování postav v pohádkách
-  seznamit se s jednoduchými bajkami
-  všímat si ilustrací knih
-  mít vzory v kladných postavách, seznamovat se s vlastnostmi hrdinů a náladou textu
 
4.5 - 7 let
-  vnímat krásu slova a citově prožívat poslech pohádek, příběhů, obohacovat si slovník o nová slova, chápat jednoduchá přirovnání
-  uvědomovat si rozdíl mezi veršovanou a klasickou pohádkou
-  vnímat životní moudrost v pohádkách, prožívat citově pohádkové příběhy, vytvářet si empatii
-  dokázat porovnávat hrdiny pohádek a všímat si jejich vlastností
-  umět soustředěně a citlivě vnímat text jako literární dílo
-  chápat mezilidské vztahy, dokázat posoudit jednání postav v klasických pohádkách
-  vnímat zvláštnosti jazyka klasických pohádek
-  snažit se chápat humor a přenášet ho do běžného života
-  poznávat hrdiny autorských pohádek
- všímat si v textech vztahu lidí ke zvířátkům a k přírodě a čerpat z vlastních zážitků
-  znát i takové pohádky, které nekončí šťastně a umět vysvětlovat příčiny a následky
-  při četbě bajek pochopit morální ponaučení
-  seznamovat se s autory ilustrací dětských knih
-  znát i příběhy se školní tématikou
 
všechny věkové skupiny
-  dokázat přenášet zážitky z poslechu pohádek do výtvarné podoby
-  při četbě na pokračování se rozpomínat na obsah minulého příběhu, zapamatovat si hlavní postavu příběhu
-  mít zájem o příběhy s  dětským hrdinou
 
  
Projekt „Čtyřlístkové čtení“ vychází:
 
1)     z podmínek naší mateřské školy
 
a)      materiální                 zajištění vhodných dětských knih
b)     časové                       vytvořili jsme časový plán čtení, který nám umožňuje vhodnou formou vkládat do režimu každodenní pravidelné chvilky čtení
c)      metodické                čtení k tématickým okruhům v integrovaných blocích školního vzdělávacího programu
 
2)     děti čtou dětem
za spolupráce se Základní školou Všetaty se zapojili do projektu i jednotlivé třídy, kdy od října postupně každý měsíc čtou děti ZŠ dětem MŠ (začíná v říjnu 9. ročník, v červnu končí čtením 1. ročník)
 
3)     ze spolupráce s našimi partnery
oslovujeme vhodné osoby, které se zapojí do projektu předem naplánovaným čtením, které bude korespondovat jednak s tématy ve školním vzdělávacím programu a jednak s jejich povoláním či prospěšnou činností např. myslivec, hasič, lékař, starosta, ředitelka ZŠ, letuška železničář, zahradnice, chovatel koní apod.
 
4)     ze spolupráce s rodiči
oslovujeme rodiče a prarodiče dětí, kteří budou společně se svým dítětem doma vybírat jeho nejoblíbenější knížku, ze které pak dětem ve školce maminka, tatínek, babička či dědeček přečte pohádku.
 
Doplňkové programy

“Den s nejmilejší knížkou“ . Děti si přinesou do školky svou oblíbenou knížku. Paní učitelky jim z knížek budou celý týden předčítat pohádky a příběhy a povídat si o knížkách. Děti si mohou v týdnu vytvořit svou vlastní knížku, coby ilustrátoři.
 
“Veselá  galerie“ s tématicky zaměřenými kresbami a malbami vycházející z právě čtených pohádek, příběhů či bajek si vytváříme výstavy v mateřské škole.
 
Návštěvy místní knihovny
Možnost zakoupení si dětských knížek v mateřské škole
Knižní výstavy v mateřské škole
Návštěvy divadelních představení pro děti
 
Podrobné rozpracování projektu je k nahlédnutí v mateřské škole. 
 
Obrazek
V knihovně
 
Obrazek

 

 
 

 


Poslední fotografie
Archiv

Kalendář
<< červen / 2019 >>

Statistiky

Online: 7
Celkem: 334523
Měsíc: 8451
Den: 265